Duy Trì CalFresh

Cách duy trì CalFresh

  • Mẫu Báo Cáo Nửa Năm 7 (Semi-Annual Report 7, SAR 7) (Báo Cáo Tình Trạng Đủ Điều Kiện): Sáu tháng một lần, hầu hết người nhận phúc lợi của CalFresh phải hoàn tất và nộp Mẫu SAR 7 để báo cáo những thay đổi về thu nhập, thành phần hộ gia đình và/hoặc các khoản chi phí. Chúng tôi sẽ gửi mẫu cho quý vị qua đường bưu điện trước hạn cuối. Quý vị có thể gửi lại mẫu qua đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến tại BenefitsCal. Để biết thêm hướng dẫn về SAR 7, hãy xem video hoặc gọi cho chúng tôi theo số (855) 355-5757.
  • Chứng nhận lại hàng năm: Mỗi năm, hầu hết người nhận phúc lợi của CalFresh phải gia hạn tính đủ điều kiện đúng hạn để duy trì phúc lợi nhận được từ CalFresh mà không bị gián đoạn. Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị mẫu chứng nhận lại, tức Mẫu CF 37 qua đường bưu điện trước hạn nộp cuối. Nhân viên thụ lý hồ sơ của quý vị có thể phỏng vấn quý vị qua điện thoại và hỗ trợ quý vị hoàn tất mẫu. Quý vị cũng có thể chứng nhận lại theo phương thức trực tuyến tại BenefitsCal. Để biết thêm thông tin về việc gia hạn, hãy gọi số (855) 355-5757.
  • Quy Định về Việc Làm của CalFresh: Quy Định về Việc Làm của CalFresh đã được miễn cho đến ngày 31 tháng 10 năm 2024.  Cho đến thời điểm đó, người nhận phúc lợi của CalFresh sẽ nhận được phúc lợi mà KHÔNG bắt buộc phải làm việc. 
  • Phúc Lợi Dinh Dưỡng Chuyển Tiếp dành cho các hộ gia đình thuộc Chương Trình Hỗ Trợ An Sinh (Supplemental Security Income, SSI): . Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị Mẫu TNB 4 tiếp theo trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2023 đến tháng 10 năm 2024, tùy thuộc vào tháng gia hạn của quý vị. Hãy gọi cho chúng tôi theo số (855) 355-5757 để biết thêm thông tin. 
  • Phúc lợi thất nghiệp: Nếu quý vị nhận được phúc lợi thất nghiệp, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện tham gia CalFresh. Gọi cho chúng tôi theo số (855) 355-5757 để biết thông tin chi tiết.

Thay đổi về thu nhập

  • Thu nhập giảm: Nếu thu nhập của quý vị giảm hoặc bị ngừng do mất việc làm hoặc chi tiêu nhiều hơn, quý vị có thể đủ điều kiện nhận thêm phúc lợi của CalFresh. Gọi cho chúng tôi theo số (855) 355-5757 để được hỗ trợ.
  • Thu nhập tăng: Nếu quý vị thuộc Ngưỡng Báo Cáo Thu Nhập (Income Reporting Threshold, IRT) và thu nhập của quý vị tăng lên, hãy gọi cho chúng tôi theo số (855) 355-5757 trong vòng 10 ngày để báo cáo thay đổi về thu nhập.
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value