Bộ Phận Dịch Vụ Người Khuyết Tật và Người Cao Niên Ủy ban Tài chính Dịch vụ Người khuyết tật và Người cao tuổi

Ủy ban Tài chính Dịch vụ Người khuyết tật và Người cao tuổi xem xét các hành động liên quan đến các mục ngân sách và cung cấp các báo cáo và khuyến nghị để Ủy ban Dịch vụ Người khuyết tật và Người cao tuổi bỏ phiếu.Ủy ban họp khi cần thiết lúc 9:30 sáng tại các văn phòng của Bộ Dịch vụ Người khuyết tật và Người cao tuổi tại 1650 Mission Street, tầng 5, trong Phòng Cổng Vàng.

Ủy

Chủ tịch - Martha Knutzen
Phó Chủ tịch - Janet Y. Spears
Ủy viên - Nelson Lum

Liên Hệ

Đối với bất kỳ câu hỏi, yêu cầu về khả năng tiếp cận hoặc kiểm tra các tài liệu được đề cập trong chương trình nghị sự, vui lòng liên hệ với Bridget Badasow qua điện thoại theo số (415) 355-3509 hoặc E-mail theo bridget.badasow@sfgov.org.

Vui lòng yêu cầu hỗ trợ tiếp cận ít nhất 48 giờ trước cuộc họp.

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value