Chính sách dữ liệu

Để thuận tiện cho người dùng tiềm năng, Thành phố và Quận San Francisco ("Thành phố") cung cấp nhiều bộ dữ liệu ("Dữ liệu") để tải xuống thông qua trang web này. Việc bạn sử dụng Dữ liệu phải tuân theo các điều khoản sử dụng này, tạo thành thỏa thuận pháp lý giữa Bạn và Thành phố và Quận San Francisco ("Thành phố"). Thỏa thuận pháp lý này được gọi là "Điều khoản sử dụng".

Chấp nhận Điều khoản sử dụng

A. Phương tiện chấp nhận Để sử dụng bất kỳ Dữ liệu nào, Bạn phải đồng ý với các Điều khoản Sử dụng này. Bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng bằng cách: (1) Nhấp để chấp nhận Điều khoản sử dụng; hoặc (2) Tải xuống hoặc sử dụng bất kỳ Dữ liệu nào hoặc bất kỳ Tác phẩm phái sinh nào, trong trường hợp đó bạn hiểu và đồng ý rằng Thành phố sẽ coi việc bạn tải xuống hoặc sử dụng Dữ liệu hoặc Tác phẩm phái sinh là sự chấp nhận Điều khoản Sử dụng kể từ thời điểm đó trở đi.

B. Thẩm quyền chấp nhận Bạn tuyên bố rằng bạn có đầy đủ năng lực và thẩm quyền để chấp nhận các Điều khoản Sử dụng này. Nếu bạn chấp nhận thay mặt cho chủ lao động của mình hoặc một tổ chức khác, bạn tuyên bố rằng bạn có toàn quyền ràng buộc chủ lao động của mình hoặc tổ chức khác đó với Điều khoản sử dụng.

Định nghĩa

"Dữ liệu" có nghĩa là bất kỳ dữ liệu nào có sẵn để tải xuống thông qua sfhsa.gov và bao gồm mọi bản cập nhật cho dữ liệu đó. "Tác phẩm phái sinh" có nghĩa là tác phẩm dựa trên bất kỳ cách nào hoặc ở bất kỳ mức độ nào trên Dữ liệu, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ tác phẩm nào sử dụng bất kỳ Dữ liệu nào ở dạng sửa đổi. "Bạn" hoặc "Của bạn" đề cập đến bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào tìm cách sử dụng Dữ liệu.

Quyền sở hữu trí tuệ của thành phố không bị ảnh hưởng

Nếu Thành phố khiếu nại hoặc tìm cách bảo vệ bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ nào khác trong bất kỳ Dữ liệu nào, trang web sẽ cho biết trong tệp có chứa Dữ liệu đó hoặc trên trang mà từ đó Dữ liệu đó được truy cập. Các Điều khoản Sử dụng này không cấp cho Bạn bất kỳ quyền sở hữu hoặc quyền nào đối với bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác mà Thành phố hoặc những người khác có thể có trong Dữ liệu.

Loại trừ bảo đảm

A. Dữ Liệu chứa thông tin và dữ liệu được biên soạn và xử lý bởi Thành Phố và các bên thứ ba. Thành phố không tuyên bố hoặc bảo đảm rằng thông tin có trong Dữ liệu là chính xác, đúng sự thật hoặc chính xác. Khi sử dụng Dữ liệu, bạn hiểu và đồng ý rằng thông tin chứa trong đó có thể bị lỗi và không thể dựa vào nếu không xác minh hoặc kiểm tra trang web.

B. Bạn hiểu và đồng ý rằng việc bạn sử dụng Dữ liệu là rủi ro duy nhất của bạn. Dữ liệu được cung cấp trên cơ sở "nguyên trạng" và "có sẵn" mà không có bất kỳ bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn các bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm. Nếu có lỗi, không chính xác hoặc khiếm khuyết khác trong Dữ liệu, bạn phải chịu toàn bộ chi phí sửa chữa bất kỳ lỗi nào như vậy, không chính xác hoặc khiếm khuyết.

C. Không có lời khuyên hoặc thông tin nào, dù bằng miệng hay bằng văn bản, mà bạn có được từ Thành phố hoặc thông qua hoặc từ Dữ liệu sẽ tạo ra bất kỳ bảo đảm nào không được nêu rõ trong các Điều khoản Sử dụng này

Giới hạn trách nhiệm pháp lý và bồi thường

A. Trong mọi trường hợp, Thành phố sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả hoặc đặc biệt nào (bao gồm nhưng không giới hạn, mất quyền sử dụng, thời gian hoặc dữ liệu, sự bất tiện, tổn thất thương mại, mất lợi nhuận hoặc tiết kiệm, hoặc chi phí thiết bị máy tính và phần mềm), trong phạm vi đầy đủ mà điều đó có thể bị pháp luật từ chối hoặc cho bất kỳ khiếu nại nào chống lại Bạn bởi bất kỳ bên thứ ba nào. Trong mọi trường hợp, Thành phố sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại nào, bao gồm cả khiếu nại của bên thứ ba, về tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ Dữ liệu hoặc thông tin sai lệch có trong Dữ liệu.

B. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Bạn sẽ bồi thường và cứu Thành phố vô hại, khỏi bất kỳ khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, thương tích hoặc trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức, tính chất và mô tả nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại ngẫu nhiên và do hậu quả, chi phí tòa án, phí luật sư và chi phí điều tra), phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp, toàn bộ hoặc một phần, từ việc Bạn sử dụng Dữ liệu, bao gồm nhưng không giới hạn việc Bạn sử dụng Dữ liệu trong Tác phẩm phái sinh. Ngoài nghĩa vụ bồi thường cho Thành Phố, Bạn thừa nhận và đồng ý một cách cụ thể rằng Bạn có nghĩa vụ ngay lập tức và độc lập để bảo vệ Thành phố khỏi bất kỳ khiếu nại nào thực sự hoặc có khả năng nằm trong điều khoản bồi thường này, ngay cả khi các cáo buộc là hoặc có thể là không có căn cứ, sai hoặc gian lận, nghĩa vụ nào phát sinh tại thời điểm khiếu nại đó được Thành phố đưa ra cho Bạn và tiếp tục mọi lúc sau đó.

Chấp nhận các điều kiện khác

Đối với một số Dữ liệu nhất định, có thể có các điều khoản và điều kiện bổ sung được nêu trong tệp chứa Dữ liệu đó hoặc trên trang mà Dữ liệu đó được truy cập. Bạn hiểu và đồng ý rằng Bạn bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện bổ sung đó.

Quy định chung

Một. Các Điều khoản Sử dụng này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật của Tiểu bang California mà không liên quan đến xung đột của các quy định pháp luật. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ các Điều khoản Sử dụng này sẽ phải tuân theo địa điểm duy nhất của các tòa án tiểu bang và liên bang trong Quận phía Bắc của California, và Bạn và Thành phố theo đây đồng ý với địa điểm và thẩm quyền của các tòa án đó.

B. Không có sửa đổi nào đối với các Điều khoản Sử dụng này, cũng như bất kỳ sự từ bỏ bất kỳ quyền nào, sẽ có hiệu lực ngoại trừ bằng văn bản có chữ ký của Bạn và Thành phố, và việc từ bỏ bất kỳ vi phạm hoặc vi phạm nào sẽ không cấu thành sự từ bỏ bất kỳ quyền nào khác dưới đây hoặc bất kỳ vi phạm hoặc vi phạm nào sau đó.

C. Các Điều Khoản Sử Dụng này bao gồm toàn bộ thỏa thuận và sự hiểu biết giữa Bạn và Thành Phố liên quan đến chủ đề của thỏa thuận này và thay thế hoàn toàn và thay thế tất cả các thỏa thuận, sự hiểu biết và đại diện trước đó. Trong mọi trường hợp, bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện bổ sung nào sẽ không có hiệu lực trừ khi được Thành phố chấp nhận rõ ràng bằng văn bản.

D. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản Sử dụng này bị tòa án có thẩm quyền cho là không hợp lệ, thì các điều khoản còn lại sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

E. Thành phố có thể sửa đổi các Điều khoản Sử dụng này bằng cách đăng thông báo về những sửa đổi đó trên trang này. Bất kỳ sửa đổi nào cũng có hiệu lực khi đăng, trừ khi có chỉ định khác.

F. Bạn đồng ý rằng, nếu Thành phố không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục hợp pháp nào có trong các Điều khoản Sử dụng này (hoặc Thành phố được hưởng lợi theo bất kỳ luật hiện hành nào), điều này sẽ không được coi là sự từ bỏ chính thức các quyền của Thành phố và các quyền hoặc biện pháp khắc phục đó sẽ vẫn có sẵn cho Thành phố. Bất kỳ sự từ bỏ nào đối với bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản Sử dụng này sẽ chỉ có hiệu lực nếu Thành phố tuyên bố rõ ràng bằng văn bản có chữ ký rằng họ đang từ bỏ một điều khoản cụ thể.

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value