Quỹ Nhân Phẩm

Quỹ Nhân phẩm hỗ trợ các dịch vụ xã hội cho người già, người lớn khuyết tật, cựu chiến binh và người chăm sóc. Quỹ được quản lý bởi Sở Dịch vụ Người khuyết tật và Người cao tuổi San Francisco (DAS) để đảm bảo rằng mọi người có thể sống với phẩm giá trong nhà và cộng đồng của họ, trong khi vẫn an toàn, độc lập và tham gia.

Chu kỳ lập kế hoạch và tài trợ bốn năm của Quỹ Nhân phẩm bắt đầu bằng Đánh giá Nhu cầu Cộng đồng (CNA) để xác định khoảng cách dịch vụ và nhu cầu chưa được đáp ứng. Những phát hiện và khuyến nghị từ CNA thông báo cho Kế hoạch Dịch vụ và Phân bổ (SAP) trong năm sau. SAP phác thảo cách DAS sẽ sử dụng Quỹ để giải quyết các nhu cầu chưa được đáp ứng của cộng đồng trong bốn năm tới. Quỹ nhân phẩm CNA đầu tiên được hoàn thành vào năm 2018. SAP đầu tiên được hoàn thành vào năm 2019 và hướng dẫn các quyết định tài trợ cho chu kỳ tài trợ 2020-2023.

Đánh giá nhu cầu cộng đồng năm 2022 đã được hoàn thành và đang thông báo cho sự phát triển của chu kỳ tài trợ 2024-2027.

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value