Sở Dịch Vụ Người Khuyết Tật và Người Cao Tuổi (DAS) Các Kế Hoạch và Báo Cáo của DAS

Kế hoạch chiến lược chính

Báo cáo thường niên Lưu ý: Bắt đầu từ năm tài chính 2022-23, chúng tôi sẽ xuất bản một Báo cáo thường niên
duy nhất, bao gồm thông tin về các hành động được lên kế hoạch cho năm mới và những thành tựu chính từ năm ngoái.

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value