Thư mời thầu

Văn phòng Quản lý Hợp đồng (OCM) của chúng tôi chịu trách nhiệm xác định cách các đối tác của chúng tôi sẽ được lựa chọn cho các hợp đồng dịch vụ.

Quy trình cạnh tranh

Hầu hết thời gian, các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi được lựa chọn thông qua các thủ tục mua sắm cạnh tranh. Thông báo về các cơ hội hợp đồng được cung cấp cho công chúng để đảm bảo cơ hội công bằng cho tất cả các bên quan tâm để đấu thầu cạnh tranh trên hợp đồng. Giá thầu là:

  • Đăng trên trang web hợp đồng của Thành phố San Francisco
  • Đăng trên báo
  • Gửi email cho các nhà cung cấp hiện tại, nhà thầu cũ, nhà thầu tiềm năng và nhà cung cấp Doanh nghiệp Doanh nghiệp Địa phương (LBE) có thể quan tâm đến các dịch vụ hợp đồng
  • Gửi đến các công đoàn đại diện cho Thành phố và Quận San Francisco
  • Có sẵn để nhận tại văn phòng OCM vào ngày phát hành

Hai phương pháp mua sắm được sử dụng phổ biến nhất

1. Yêu cầu đề xuất (RFP)
RFP là một cuộc thi đấu thầu mở và công bằng, cho phép HSA lựa chọn trong số nhiều đề xuất khác nhau. Thông báo RFP bao gồm tất cả các thông tin liên quan bạn cần đăng ký, bao gồm: phạm vi công việc và sản phẩm bàn giao mà chúng tôi đang tìm kiếm sự trợ giúp từ bên ngoài; trình độ tối thiểu cần thiết để được xem xét cho công việc; các tiêu chí đánh giá và quy trình kháng cáo; và các chi tiết về cách thức và thời điểm gửi đề xuất của bạn.

Lựa chọn dựa trên các tiêu chí được phát triển để đo lường điểm mạnh của các đề xuất. Thiết kế chương trình, cung cấp dịch vụ, nền tảng và kinh nghiệm của người trả lời và ngân sách dự án đều phải được bao gồm trong gói phản hồi và là những yếu tố quan trọng để lựa chọn. Giá cả là một yếu tố nhưng không phải là cơ sở duy nhất để lựa chọn.

2. Yêu cầu trình độ chuyên môn (RFQ) 
Đây cũng là một cuộc cạnh tranh cởi mở và công bằng, nhưng trong một nhóm các nhà cung cấp chuyên biệt. Quy trình RFQ xác định xem một người / cơ quan có đủ điều kiện để thực hiện các dịch vụ cụ thể mà HSA cần chuyên môn bên ngoài hay không. Việc lựa chọn được thực hiện dựa trên trình độ và kinh nghiệm của người / cơ quan để thực hiện các dịch vụ đó.

Không giống như RFP, giá có thể không được bao gồm trong phản hồi RFQ. HSA sẽ thương lượng giá cả và các điều khoản với người trả lời hoặc nhóm người trả lời đủ điều kiện nhất. Các tiêu chí đánh giá có thể không được bao gồm trong RFQ được công bố, nhưng được sử dụng nội bộ để xác định người trả lời đủ điều kiện nhất.

Quy trình không cạnh tranh

Khi việc trao hợp đồng không khả thi đối với giá thầu cạnh tranh, giải thưởng không cạnh tranh có thể được áp dụng thông qua Nguồn duy nhất và đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Dịch vụ này chỉ có sẵn từ một nguồn duy nhất.
  • Có một trường hợp khẩn cấp hoặc khẩn cấp công cộng sẽ không cho phép sự chậm trễ do chào mời cạnh tranh.
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?