Dịch Vụ Người Khuyết Tật + Người Cao Tuổi Chương trình Hỗ trợ Người chăm sóc Gia đình

Bạn có cần các nguồn lực và hỗ trợ để giúp chăm sóc một thành viên trong gia đình hoặc bạn bè không? Chương trình Hỗ trợ Người chăm sóc Gia đình hỗ trợ những người chăm sóc không được trả lương của người lớn tuổi hoặc những người bị suy giảm nhận thức. Chúng tôi có thể giúp bạn tìm hiểu về cách chăm sóc bản thân cũng như người thân yêu của bạn.

Ai đủ điều kiện?

  • Những người chăm sóc không được trả lương sống ở San Francisco,
  • 18 tuổi trở lên
  • Thành viên gia đình hoặc bạn bè của người nhận chăm sóc 60+ tuổi hoặc dưới 60 tuổi bị suy giảm nhận thức

Dịch vụ cung cấp

  • Giới thiệu đến các dịch vụ có sẵn và hỗ trợ tiếp cận chúng, bao gồm đánh giá, quản lý trường hợp và vận chuyển
  • Tư vấn cá nhân, dịch vụ pháp lý và đào tạo người chăm sóc cho người chăm sóc để hỗ trợ người chăm sóc đưa ra quyết định và giải quyết các vấn đề liên quan đến vai trò chăm sóc của họ
  • Chăm sóc thay thế để người chăm sóc có thể thoát khỏi việc chăm sóc
  • Các dịch vụ bổ sung, trên cơ sở hạn chế, để bổ sung cho dịch vụ chăm sóc do người chăm sóc cung cấp
  • Các lớp học và hội thảo được cung cấp trong suốt cả năm bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, bao gồm tư vấn pháp lý

Biết thêm thông tin

Liên hệ với Family Caregiver Alliance theo số (415) 434-3388

Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?