Nộp Bảng Chấm Công IHSS

Cách nộp bảng chấm công

Sử dụng Cổng Thông Tin Dịch Vụ Điện Tử (Electronic Services Portal, ESP) để:

 • Nhập số giờ làm việc của quý vị và nộp bảng chấm công  
  Kỳ trả lương:  Mỗi tháng có hai kỳ trả lương. Kỳ trả lương đầu tiên là từ ngày 1 đến ngày 15. Kỳ trả lương thứ hai là từ ngày 16 đến ngày cuối cùng của tháng.
  Ngày nộp: Nộp bảng chấm công vào ngày cuối cùng của kỳ trả lương. Bảng chấm công được nộp sớm sẽ không được xử lý cho đến cuối kỳ trả lương.

Lời nhắc: Để tránh các vi phạm về thời gian làm thêm giờ, quý vị không nên làm việc vượt quá số giờ được cho phép hàng tuần của mình.

 • Xem bảng chấm công của quý vị và trạng thái thanh toán
 • Ghi danh tham gia gửi tiền trực tiếp
 • Yêu cầu chi trả thời gian nghỉ bệnh

Quy định của liên bang yêu cầu Người Cung Cấp Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà (In-Home Supportive Services, IHSS) không cư trú tại địa điểm chăm sóc chấm giờ đến vào đầu ngày làm việc và chấm giờ về vào cuối ngày làm việc.  Hãy chấm giờ đến và chấm giờ về tại địa điểm làm việc của quý vị. Quý vị có thể thực hiện quy trình này trên ESP hoặc Hệ Thống Bảng Chấm Công Qua Điện Thoại (Telephone Timesheet System, TTS) hoặc bằng ứng dụng IHSSEVV.

Đối với Người Cung Cấp IHSS không cư trú tại địa điểm chăm sóc:

 • Khi quý vị chấm giờ đến và chấm giờ về, hãy chọn "Tại Nhà" để xác nhận địa điểm của mình. Địa điểm của quý vị KHÔNG được theo dõi suốt cả ngày.
 • Nếu quý vị cung cấp cả dịch vụ IHSS và Dịch Vụ Chăm Sóc Cá Nhân Thuộc Diện Miễn Trừ (Waiver Personal Care Service, WPCS), quý vị phải chấm giờ đến và chấm giờ về riêng cho từng chương trình.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web của tiểu bang: Xác Minh Chuyến Thăm Nom Theo Phương Thức Điện Tử (Electronic Visit Verification, EVV) dành cho Người Nhận và Người Cung Cấp.

Chi trả cho thời gian làm thêm giờ 

Nếu Người Nhận IHSS của quý vị cần quý vị làm việc nhiều hơn số giờ tối đa hàng tuần, họ phải liên lạc với Nhân Viên Xã Hội IHSS của mình để yêu cầu thời gian làm thêm giờ. 

Chi trả thời gian đi lại 

Nếu quý vị có nhiều Người Nhận IHSS, tiểu bang sẽ chi trả cho thời gian đi lại giữa các khách hàng trong cùng một ngày. Số giờ tối đa tiểu bang chi trả cho thời gian đi lại trong một tuần là bảy giờ. Để được chi trả cho thời gian đi lại:

 • Để yêu cầu biểu mẫu yêu cầu chi trả thời gian đi lại, hãy nộp biểu mẫu SOC 2255 (English | 中文 | Español) qua  
 • Sau khi nộp SOC 2255, hãy kiểm tra Cổng Thông Tin Dịch Vụ Điện Tử (ESP) để nhận biểu mẫu yêu cầu chi trả thời gian đi lại. Nếu quý vị sử dụng Hệ Thống Bảng Chấm Công Qua Điện Thoại (TTS), biểu mẫu yêu cầu chi trả thời gian đi lại sẽ tự động được gửi cho quý vị qua đường bưu điện. 

Thời Gian Nghỉ Bệnh Có Lương

Người Cung Cấp IHSS đủ điều kiện được chi trả cho thời gian nghỉ bệnh thông qua Chương Trình Nghỉ Bệnh của IHSS. Quý vị có thể kiểm tra số giờ nghỉ bệnh còn lại và yêu cầu chi trả số giờ nghỉ bệnh trong  Cổng Thông Tin Dịch Vụ Điện Tử

 LƯU Ý: Thời gian nghỉ bệnh chưa sử dụng sẽ hết hạn vào cuối năm tài chính của tiểu bang (ngày 30 tháng 6).  

Xem chi tiết về thời gian nghỉ bệnh có lương.

Cách phản hồi thông báo vi phạm về bảng chấm công

Vui lòng xem lại thông tin dưới đây và liên lạc với chúng tôi theo số (415) 557-6200 trong trường hợp quý vị cần hỗ trợ. 

 • Vi phạm lần đầu: IHSS sẽ cố gắng liên lạc với quý vị qua điện thoại hoặc qua đường bưu điện để thông báo cho quý vị về hành vi vi phạm về thời gian làm thêm giờ. 
 • Vi phạm lần 1: IHSS sẽ gửi thông báo vi phạm cho quý vị qua đường bưu điện.
 • Vi phạm lần 2: IHSS sẽ gửi thông báo vi phạm và tài liệu hướng dẫn tự đào tạo qua đường bưu điện để quý vị hoàn tất nhằm nhận được miễn trừ một lần cho lần vi phạm thứ hai.
 • Vi phạm lần 3: IHSS sẽ gửi thông báo vi phạm cho quý vị qua đường bưu điện và quý vị sẽ có 20 ngày để phản hồi, nếu không phản hồi, trạng thái nhà cung cấp của quý vị sẽ bị tạm ngừng trong 90 ngày.
 • Vi phạm lần 4: IHSS sẽ gửi thông báo vi phạm cho quý vị qua đường bưu điện và quý vị sẽ có 20 ngày để phản hồi, nếu không phản hồi, trạng thái nhà cung cấp của quý vị sẽ bị tạm ngừng trong 12 tháng và quý vị sẽ được yêu cầu ghi danh lại với IHSS. Quý vị sẽ được yêu cầu lấy dấu vân tay lại.

Cách khiếu nại một vi phạm:

 • Nộp Biểu Mẫu SOC 2272 (được đính kèm với mỗi thông báo vi phạm) được gửi cho quý vị qua đường bưu điện trong vòng 10 ngày theo lịch. Sau đó, quận sẽ xem xét khiếu nại của quý vị và quý vị sẽ nhận được phản hồi về quyết định qua đường bưu điện.  
 • Nếu quý vị không khiếu nại vi phạm lần thứ ba hoặc thứ tư, quý vị sẽ bị đình chỉ.
 • Nếu quý vị muốn tranh chấp phán quyết của quận về vi phạm lần thứ ba hoặc thứ tư, quý vị có thể khiếu nại lên tiểu bang bằng cách liên lạc với quận theo số (415) 557-6200 và yêu cầu biểu mẫu tranh chấp Yêu Cầu Duyệt Xét Hành Chính của Tiểu Bang về Vi Phạm Lần Thứ Ba hoặc Thứ Tư do Vượt Quá Thời Gian Làm Việc Trong Tuần và/hoặc Giới Hạn Thời Gian Đi Lại của IHSS (SOC 2273) trong vòng 10 ngày kể từ ngày được đề cập trong thông báo vi phạm.
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value