Hỗ Trợ tại Nhà

Chương trình Hỗ Trợ tại Nhà (S@H) của Viện Nghiên Cứu về Người Cao Tuổi cung cấp phiếu chăm sóc tại nhà để giúp người lớn bị khuyết tật và người cao tuổi tại San Francisco có cuộc sống an toàn trong cộng đồng. S@H hướng tới mục tiêu cung cấp nguồn lực hỗ trợ cho việc chăm sóc tại nhà mà không thể tiếp cận được bằng bất kỳ phương cách nào khác do những thách thức về khả năng chi trả.

Tính đủ điều kiện bao gồm:

  • Cư dân San Francisco
  • Đủ 18 tuổi trở lên
  • Yêu cầu hỗ trợ tối thiểu hai (2) Hoạt Động Sinh Hoạt Hàng Ngày và/hoặc Hoạt Động Sinh Hoạt Hàng Ngày Kết Hợp Sử Dụng Công Cụ

Tìm hiểu thêm và nộp đơn xin:

  • Để biết thêm thông tin chi tiết về tính đủ điều kiện tham gia chương trình S@H và cách nộp đơn xin, hãy truy cập trang web của S@H  hoặc gọi số (415) 750-4111
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value