Chương Trình Tư Vấn và Bảo Vệ Quyền Lợi Bảo Hiểm Y Tế (HICAP)

Chương Trình Tư Vấn và Bảo Vệ Quyền Lợi Bảo Hiểm Y Tế (Health Insurance Counseling and Advocacy Program, HICAP) là một chương trình tình nguyện hỗ trợ cư dân tham gia Medicare, gia đình của họ và người chăm sóc hiểu phúc lợi, các tùy chọn và quyền lợi bảo hiểm y tế của họ. HICAP cung cấp hỗ trợ cá nhân miễn phí, không thiên vị và bảo mật từ các cố vấn bảo hiểm y tế được đăng ký bởi Sở Người Cao Tuổi California.

Chúng tôi cung cấp hỗ trợ về Medicare, chính sách bổ sung Medicare, các Tổ Chức Duy Trì Sức Khỏe (Health Maintenance Organizations, HMO) và bảo hiểm chăm sóc dài hạn. Chúng tôi cũng có thể hỗ trợ quý vị nộp đơn và chuẩn bị yêu cầu thanh toán bảo hiểm và khiếu nại Medicare nếu yêu cầu thanh toán của quý vị bị từ chối.

Hãy liên hệ với chúng tôi để hỏi về các buổi thuyết trình giáo dục miễn phí về Medicare và các chủ đề liên quan đến bảo hiểm y tế khác.  

Thông Tin Bổ Sung

Self-Help for the Elderly
601 Jackson Street 2nd Floor,
San Francisco, CA 94133
(415) 677-7520 hoặc (800) 434-0222

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value