Dịch vụ khuyết tật + lão hóa Trợ giúp pháp lý

Các tài nguyên khác

Chúng tôi cung cấp một số tài nguyên tiếp cận và vận động khác.Để biết thêm thông tin về những tài nguyên này và các tài nguyên liên quan khác, hãy gọi cho Trung tâm Tài nguyên và Lợi ích DAS theo số (415) 355-6700.

  • Tư vấn và vận động nhà ở: Các dịch vụ nhằm cải thiện tình hình nhà ở cho người cao tuổi và người lớn khuyết tật.
  • Vận động chăm sóc tại nhà: Nỗ lực thúc đẩy một hệ thống chăm sóc tại nhà liền mạch và đáp ứng để phục vụ tốt nhất cho người cao niên và người lớn khuyết tật.
  • Quyền của người tiêu dùng chăm sóc dài hạn: Thông tin về các quyền cơ bản được đảm bảo trong các dịch vụ chăm sóc dài hạn khác nhau trong Thành phố.
  • Trường cao cấp và trường sinh tồn khuyết tật: Dịch vụ đào tạo cho người cao niên và người khuyết tật để tiếp cận hiệu quả các nguồn lực cộng đồng quan trọng.
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?