Chương Trình Hỗ Trợ Tiền Mặt cho Người Nhập Cư (CAPI)

Chương Trình Hỗ Trợ Tiền Mặt cho Người Nhập Cư (Cash Assistance Programs for Immigrants, CAPI) là một chương trình do tiểu bang tài trợ, cấp phúc lợi tiền mặt hàng tháng cho người cao tuổi và người lớn bị khuyết tật không đủ điều kiện nhận Thu Nhập An Sinh Bổ Sung (Supplemental Security Income, SSI)/Thanh Toán Bổ Sung Của Tiểu Bang (State Supplementary Payment, SSP) chỉ vì tình trạng nhập cư của họ. Số tiền CAPI thanh toán cho người nhận sẽ thay đổi tùy theo tình trạng hôn nhân, cách thu xếp sinh hoạt và thu nhập khác của một cá nhân. 

Để đủ điều kiện tham gia CAPI, quý vị phải:

  • Là cư dân California
  • Là người khuyết tật, mất khả năng nhìn hoặc từ 65 tuổi trở lên
  • Nộp đơn xin SSI/SSP để chứng minh quý vị đáp ứng tất cả các yêu cầu nhận SSI/SSP, ngoại trừ tình trạng nhập cư
  • Đáp ứng hạn mức thu nhập (chúng tôi sẽ giúp quý vị tính toán số tiền này)
  • Có nguồn lực hỗ trợ thấp hơn hạn mức chấp nhận được, trong đó hạn mức đối với cá nhân độc thân là $2.000 hoặc $3.000 đối với các cặp đôi đã kết hôn

Để áp dụng: Gọi (855) 355-5757

Cách duy trì phúc lợi quý vị nhận được từ CAPI: Quý vị sẽ cần gia hạn phúc lợi hàng năm bằng cách nộp Báo cáo SOC 804.

Tìm hiểu thêm: Cẩm Nang Chính Sách và Thủ Tục, Phần 49.

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value