Gamitin ang CAAP

Ibinibigay ng CAAP ang iyong mga buwanang benepisyo na pera sa isang Electronic Benefit Transfer (EBT) card. Magagamit mo ang iyong EBT card gaya ng card sa bangko para sa mga pagbili sa mga retail store o ATM para mag-withdraw ng cash.   

  • Ang Programa ng Homeward Bound ay posibleng makapagbigay ng tulong pinansyal para sa biyahe sa pamamagitan ng bus o tren saanman sa U.S. kung saan may ligtas na matutuluyan. Tingnan ang mga detalye: English | Español | 中文 | Filipino | Tiếng Việt | Русский
  • May mga available na serbisyo sa shelter kung nag-a-apply ka para sa CAAP.  Tumawag sa CAAP sa (833) 879-1365

  • Agarang access sa JobsNOW!, Programa sa pagtutugma ng trabaho at internship ng HSA: Para mag-apply tumawag sa (877) 562-1669 , mag-email applyforjobsnow@sfgov.org o magsumite ng form ng interes.
  • Pagkakaroon ng trabaho na may garantisadong panimulang bayad na hindi bababa sa $18.07 kada oras
  • Paglahok sa Mga Serbisyo para sa Trabaho at Pagsasanay para sa Kabataan.
  • Programa sa Kinita at Pagbalewala sa Asset: Idinisenyo para maisulong ang pagtataguyod sa sarili.

  • Libreng California DMV Identification Card (isang beses na tulong lang) 
  • Birth certificate kung kinakailangan para sa iyong pagiging kwalipikado sa CAAP
  • Karagdagang Panseguridad na Kita (Supplemental Security Income, SSI) kung ikaw ay may pangmatagalang kapansanan.

Para sa higit pang impormasyon:  Tumawag sa (833) 879-1365 o mag-fax sa (415) 558-4104.

DNahanap mo ba ang hinahanap mo?