Sử Dụng CAAP

Các Chương Trình Hỗ Trợ Người Lớn của Quận (County Adult Assistance Programs, CAAP) phát phúc lợi tiền mặt hàng tháng của quý vị qua thẻ Chuyển Phúc Lợi Điện Tử (Electronic Benefit Transfer, EBT). Quý vị có thể sử dụng thẻ EBT của mình như thẻ ngân hàng để mua hàng hóa tại những cửa hàng bán lẻ hoặc rút tiền mặt ở Máy Rút Tiền Tự Động (Automated Teller Machines, ATM).   

  • Chương Trình Homeward Bound có thể cấp khoản hỗ trợ tài chính để di chuyển bằng xe buýt hoặc tàu hỏa tới bất kỳ nơi nào ở Hoa Kỳ có chỗ ở an toàn. Xem chi tiết: English | Español | 中文 | Filipino | Tiếng Việt | Русский
  • Quý vị sẽ được hưởng dịch vụ chỗ tạm trú nếu quý vị hiện đang nộp đơn xin CAAP.  Gọi tới CAAP theo số (833) 879-1365

  • Hãy tiếp cận JobsNOW ngay! Chương trình thực tập và kết nối việc làm của Cơ Quan Dịch Vụ Nhân Sinh (Human Services Agency, HSA): Để nộp đơn xin, hãy gọi đến số (877) 562-1669 , gửi email tới hòm thư applyforjobsnow@sfgov.org hoặc nộp mẫu đơn quan tâm.
  • Được bố trí việc làm với mức lương khởi điểm được bảo đảm ít nhất $18.07 mỗi giờ
  • Tham gia Dịch Vụ Việc Làm và Đào Tạo cho Thanh Thiếu Niên
  • Chương Trình Không Tính Đến Thu Nhập Kiếm Được và Tài Sản: Được xây dựng nhằm thúc đẩy khả năng tự chủ.

  • Thẻ Định Danh của Cơ Quan Quản Lý Phương Tiện Cơ Giới (Department of Motor Vehicles, DMV) Miễn Phí tại California (chỉ hỗ trợ một lần) 
  • Giấy khai sinh nếu được yêu cầu để đủ điều kiện tham gia CAAP
  • Thu Nhập An Sinh Bổ Sung (Supplemental Security Income, SSI) nếu quý vị thuộc diện thương tật dài hạn.

Để biết thêm thông tin:  Gọi số (833) 879-1365 hoặc fax (415) 558-4104.

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value