Hỗ Trợ Tiền Mặt Liên Kết với Medi-Cal (CALM)

Hỗ Trợ Tiền Mặt Liên Kết với Medi-Cal (Cash Assistance Linked to Medi-Cal, CALM) cung cấp hỗ trợ tiền mặt cho người cao tuổi hoặc người lớn bị khuyết tật và không đủ điều kiện tham gia chương trình Thu Nhập An Sinh Bổ Sung (Supplemental Security Income, SSI) hoặc Chương Trình Hỗ Trợ Tiền Mặt cho Người Nhập Cư (Cash Assistance Programs for Immigrants, CAPI).

Nếu nhận được hỗ trợ của CALM, quý vị có thể nhận dịch vụ việc làm thông qua CALM hoặc Các Chương Trình Hỗ Trợ Người Lớn của Quận (County Adult Assistance Programs, CAAP)

Cách nộp đơn xin hỗ trợ của CALM

Ghé qua Trung Tâm Dịch Vụ 1440 Harrison Street để gặp chúng tôi. 

Liên hệ với chúng tôi

(855) 355-5757
 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value