Người Nhận IHSS Chấp Thuận Bảng Chấm Công, Thời Gian Làm Thêm Giờ & Lịch Trình

Chấp thuận bảng chấm công

Yêu cầu dành cho tất cả Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà (In-Home Supportive Services, IHSS): Sử dụng bảng chấm công điện tử hoặc trên điện thoại.
Yêu cầu dành cho tất cả Người Nhận IHSS:  Chấp thuận bảng chấm công qua hệ thống điện tử hoặc điện thoại. Nếu quý vị chưa đăng ký, hãy tìm hiểu thêm và ghi danh ngay.

Nếu quý vị không có điều kiện truy cập Internet hoặc muốn sử dụng điện thoại để chấp thuận bảng chấm công, quý vị phải đăng ký sử dụng hệ thống trên điện thoại (được gọi là Hệ Thống Bảng Chấm Công Qua Điện Thoại (Telephone Timesheet System, TTS)). Quý vị có thể sử dụng bất kỳ loại điện thoại nào để nghe lời nhắc và chấp thuận hoặc từ chối bảng chấm công. Gọi cho IHSS theo số (415) 557-6200 hoặc Nhân Viên Xã Hội về IHSS của quý vị để ghi danh tham gia Hệ Thống Bảng Chấm Công Qua Điện Thoại.

Số điện thoại chấp thuận bảng chấm công của Hệ Thống Bảng Chấm Công Qua Điện Thoại (TTS) là (833) DIAL-EVV hoặc (833) 342-5388.

Nhà Cung Cấp IHSS của quý vị có hỗ trợ quý vị trong quá trình tiêm vắc-xin không?  Nếu câu trả lời là “Có”, Nhà Cung Cấp IHSS của quý vị có thể được thanh toán tối đa hai giờ cho mỗi cuộc hẹn tiêm vắc-xin.
Để yêu cầu khoản thanh toán cho Nhà Cung Cấp IHSS, hãy điền vào Biểu Mẫu Yêu Cầu Thanh Toán cho Thời Gian Đi Cùng Đến Buổi Tiêm Vắc-xin vì Mục Đích Y Tế (English | 中文 | Español) và nộp biểu mẫu bằng cách:

  • Gửi qua email: In ra, điền, ký và nộp biểu mẫu về địa chỉ ihsspaymentunits@sfgov.org (không chấp nhận chữ ký điện tử)
    hoặc
  • Gửi qua đường bưu điện: In ra và gửi biểu mẫu đã điền đầy đủ thông tin qua đường bưu điện đến địa chỉ Attention: IHSS N3AX, P.O. Box 7988, San Francisco, CA 94120

Lịch trình cho nhiều Nhà Cung Cấp

Nếu quý vị có nhiều Nhà Cung Cấp IHSS, quý vị có tùy chọn sử dụng thỏa thuận thời gian làm việc trong tuần để theo dõi tổng số giờ của Nhà Cung Cấp IHSS của quý vị.

  • Tải xuống Biểu Mẫu Thỏa Thuận Thời Gian Làm Việc trong Tuần, tức là SOC 2256: English | Español | 中文 | русский
  • Tổng số giờ trong thỏa thuận nhất thiết phải tương đương với số giờ tối đa hàng tuần của quý vị.
  • Gửi biểu mẫu SOC 2256 đã điền đầy đủ thông tin và ký tên tới văn phòng quận của IHSS.
  • Quý vị luôn có thể điều chỉnh lịch làm việc hàng tuần của Nhà Cung Cấp IHSS với điều kiện số giờ trong lịch làm việc không vượt quá số giờ tối đa hàng tuần.

Tìm hiểu thêm về việc sắp xếp thời gian làm việc trong tuần hoặc gọi cho Nhân Viên Xã Hội về IHSS của quý vị để được hỗ trợ.

Yêu cầu cho phép làm thêm giờ

Để yêu cầu cho phép Nhà Cung Cấp IHSS của quý vị làm thêm giờ, hãy gọi cho Nhân Viên Xã Hội về IHSS của quý vị để xin phép.

Xem video để tìm hiểu thêm về quy chế Làm Thêm Giờ cho IHSS.

Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?