Quản lý Tài Khoản IHSS Của Quý Vị

Sử dụng cổng thông tin người nhận để tra cứu nhanh:

 • Nhân viên xã hội của bạn (bạn cũng có thể gọi (415) 355-6700)
 • Trạng thái hồ sơ của quý vị
 • Ngày đánh giá lại tiếp theo của quý vị
 • Số giờ tối đa được cho phép mỗi tuần của quý vị 

Thay đổi địa chỉ trong Quận San Francisco: Cung cấp địa chỉ mới của quý vị cho nhân viên xã hội về Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà (In-Home Supportive Services, IHSS). Không cần điền mẫu.

Thay đổi địa chỉ sang một quận khác ở California:

 • Thông báo địa chỉ mới cho nhân viên xã hội về IHSS của quý vị khi quý vị định chuyển nơi ở và khi quý vị hoàn tất việc chuyển nơi ở.
 • Sau đó, nhân viên xã hội của quý vị sẽ bắt đầu xử lý thủ tục để chuyển nơi ở của quý vị từ quận này sang quận khác. Trong thời gian này, trạng thái IHSS của quý vị và khoản thanh toán cho Nhà Cung Cấp IHSS sẽ tiếp tục có hiệu lực.
 • Quận là nơi quý vị đã chuyển tới sẽ tiến hành chuyến thăm nhà để xác nhận việc chuyển nơi ở cũng như đánh giá lại các dịch vụ. 

Nếu quý vị không đồng ý với một quyết định liên quan đến các dịch vụ Chăm sóc Tại gia của mình, quý vị có quyền được điều trần cấp tiểu bang và đưa một đại diện được ủy quyền đến phiên điều trần.

Để yêu cầu một buổi điều trần, hãy điền và nộp phần Điều trần Công bằng của Tiểu bang ở mặt sau của Thông báo Hành động của quý vị (thư quý vị nhận được từ IHSS về các dịch vụ của quý vị).

Sau đó, hãy gọi Đơn Vị Kháng Cáo theo số (415) 503-4900 để:

 • Ngày diễn ra phiên điều trần
 • Trạng thái khiếu nại của quý vị hoặc liệu quý vị có đủ điều kiện nhận Khoản Hỗ Trợ Đã Thanh Toán Đang Chờ Xử Lý không
 • Rút yêu cầu phiên điều trần

Tìm hiểu thêm từ Sở Dịch Vụ Xã Hội California.

Báo cáo lạm dụng Người Nhận Chăm sóc Tại gia hoặc Nhân viên Chăm sóc Tại gia
Gọi 9-1-1 hoặc Dịch vụ Bảo vệ Người lớn (24 giờ) theo số (415) 355-6700

Báo cáo gian lận
Gọi (415) 557-5771 nếu bạn nghi ngờ:

 • Giả mạo chấp thuận bảng chấm công
 • Yêu cầu thanh toán số giờ mà Nhà Cung Cấp IHSS không làm việc
 • Yêu cầu thanh toán số giờ khi Người Nhận IHSS hoặc Nhà Cung Cấp IHSS nằm viện hoặc rời khỏi tiểu bang
 • Chia chi phiếu bởi Nhà Cung Cấp IHSS và Người Nhận IHSS
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value