Tín Thuế cho Gia Đình Lao Động (WFC) Tư Cách Đủ Điều Kiện Nhận WFC

Đối Tượng Đủ Điều Kiện

Để đủ điều kiện nhận Tín Thuế cho Gia Đình Lao Động (Working Families Credit, WFC), quý vị phải:

  • Sống tại San Francisco.
  • Nộp tờ khai thuế của bạn trước thời hạn mỗi năm.
  • Kê khai ít nhất một trẻ phụ thuộc đủ điều kiện trên tờ khai thuế của quý vị.
  • Yêu cầu Tín Thuế Thu Nhập Do Lao Động (EITC) của liên bang nếu quý vị có số An Sinh Xã Hội (SSN) và kiếm được ít hơn $63,398 cho năm
    tính thuế hoặc
    Yêu Cầu Tín Thuế Thu Nhập Do Lao Động California (CalEITC) sử dụng Mã Số Nhận Dạng Người Đóng Thuế Cá Nhân (ITIN) của quý vị nếu quý vị là người nhập cư không có SSN và kiếm được ít hơn $30,000.

Số Tiền Quý Vị Nhận Lại

Nếu đủ điều kiện, quý vị có thể nhận được WFC tối đa $250 dưới hình thức gửi tiền trực tiếp hoặc séc giấy. WFC là khoản bổ sung vào khoản quý vị nhận lại từ EITC của liên bang và CalEITC. 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value