Tín dụng gia đình lao động (WFC) Điều kiện tham gia WFC

Ai Đủ Điều Kiện

Để đủ điều kiện tham gia WFC, bạn phải:

  • Sống ở San Francisco.
  • Nộp tờ khai thuế năm 2022 trước ngày 16/10/2023.
  • Yêu cầu ít nhất một đứa trẻ phụ thuộc đủ điều kiện trên tờ khai thuế của quý vị.
  • Yêu cầu Tín dụng Thuế Thu nhập Do Lao động (EITC) của liên bang nếu bạn có số An sinh Xã hội (SSN) và kiếm được ít hơn $ 59,187 vào năm 2022.   
    hoặc
    Yêu cầu Tín Thuế Thu Nhập Do Lao Động California (CalEITC) sử dụng Mã Số Nhận Dạng Người Đóng Thuế Cá Nhân (ITIN) của quý vị nếu quý vị là người nhập cư không có SSN và kiếm được ít hơn $30,000 vào năm 2022.

Những gì bạn nhận lại được

Nếu đủ điều kiện, bạn có thể nhận được WFC lên đến $ 250 bằng cách sử dụng tiền gửi trực tiếp hoặc $ 100 nếu bạn yêu cầu séc giấy. WFC của bạn là bổ sung cho những gì bạn nhận lại từ EITC và CalEITC liên bang. Xem bảng dưới đây cho:

Số tiền tín dụng tối đa dựa trên thu nhập và số trẻ em đủ điều kiện.

Số lượng trẻ em đủ điều kiện

WFC tối đa

CalEITC Tối đa

EITC liên bang tối đa

0

$0

$275

$560

1

$250

$1,843

$3,733

2

$250

$3,037

$6,164

3 hoặc nhiều hơn

$250

$3,417

$ 6,935

Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?