Trợ Giúp Miễn Phí về Thuế Tín Thuế cho Gia Đình Lao Động (WFC)

Chương Trình Tín Thuế cho Gia Đình Lao Động (Working Families Credit, WFC) cung cấp tối đa $250 một năm cho các gia đình đủ điều kiện nhận Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Động (Earned Income Tax Credit, EITC) của liên bang hoặc Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Động của California (California Earned Income Tax Credit, CalEITC). Các gia đình đủ điều kiện cho cả hai có thể nhận được tới $ 9,600 cho năm thuế.

Áp dụng trước thời hạn nộp thuế mỗi năm.
Nếu được chấp thuận, bạn sẽ nhận được WFC của mình từ tháng Năm đến cuối tháng Chín, tùy thuộc vào ngày nộp đơn đăng ký của bạn.

Hãy nhớ - quý vị có thể sử dụng ITIN để nộp đơn xin nhận WFC:
Người nhập cư không có số An Sinh Xã Hội có thể nộp đơn xin nhận WFC nếu họ đủ điều kiện nhận CalEITC thông qua Số Nhận Dạng Cá Nhân Đóng Thuế (Individual Taxpayer Identification Number, ITIN) của mình. 

Thông tin bổ sung

  • Quý vị có thắc mắc về WFC? Gửi email wfc@sfgov.org hoặc gọi (415) 557-6284  (do số lượng cuộc gọi lớn, có thể mất đến một tuần để trả lời cuộc gọi của bạn).
  • Khai thuế miễn phí tại các địa điểm trên toàn Thành Phố. 

Phúc lợi dành cho người nhận WFC

  • Người nhận WFC đủ điều kiện được giảm giá 50% cho một vé Muni tiêu chuẩn hàng tháng dành cho người lớn. Nộp đơn xin nhận Vé Muni Lifeline.
  • Kiểm tra xem quý vị có đủ điều kiện để nhận nhiều dịch vụ miễn phí hoặc giảm giá khác trên địa bàn Thành Phố không, bao gồm tã và điện thoại miễn phí cũng như vé tham quan bảo tàng, hóa đơn tiện ích, hàng tạp hóa và bữa ăn được giảm giá mạnh. Tìm hiểu thêm và bắt đầu tiết kiệm.
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value