Để biết chi tiết về việc nhận CalFresh dựa trên tình trạng nhập cư cụ thể của bạn, vui lòng xem trang web Lợi ích Công cộng cho Người nhập cư của chúng tôi.

Trường hợp một số người trong hộ gia đình đủ điều kiện còn một số người thì không là điều bình thường. Hãy đảm bảo kê khai đủ mọi người trong đơn xin của quý vị; CalFresh sẽ chỉ cấp phúc lợi cho các thành viên trong hộ gia đình đủ điều kiện. Thông tin của thành viên trong hộ gia đình chỉ được sử dụng để xác định tính đủ điều kiện tham gia CalFresh. Văn phòng CalFresh không được phép chia sẻ thông tin với Cơ Quan Thực Thi Di Trú và Hải Quan (Immigration and Customs Enforcement, ICE).

Sau khi quý vị nộp đơn xin, văn phòng của chúng tôi có thể liên hệ với quý vị để đặt lịch phỏng vấn. Buổi phỏng vấn này có thể là bắt buộc để duyệt xét thông tin quý vị cung cấp trong đơn xin của mình. Nếu quý vị thiếu bất kỳ giấy tờ nào, nhân viên của chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị loại giấy tờ cần cung cấp.

Hãy nắm rõ quyền của quý vị! Nếu gia đình quý vị có một thành viên không phải công dân và người này không yêu cầu nhận phúc lợi, chúng tôi không được phép yêu cầu cung cấp giấy tờ chứng minh tình trạng nhập cư của thành viên đó. Ví dụ: nếu một người mang thẻ xanh không nộp đơn xin phúc lợi cho chính bản thân họ, chúng tôi sẽ không yêu cầu cá nhân đó cung cấp thông tin thẻ xanh của họ.

 

Quý vị thường bắt buộc phải cung cấp những giấy tờ sau đây để xin nhận phúc lợi của CalFresh:

 • Bản sao giấy tờ tùy thân
 • Giấy tờ chứng minh bất kỳ khoản thu nhập nào trong 30 ngày qua
 • Giấy tờ chứng minh hỗ trợ tài chính (đối với sinh viên cao đẳng/đại học)

Người nhập cư cũng có thể được yêu cầu cung cấp:

 • Bản sao thẻ xanh (cả hai mặt)
 • Bản sao giấy tờ gần đây nhất về Thị Thực U, Thị Thực T, xin tị nạn chính trị, tình trạng tị nạn hoặc tình trạng tạm cư có giám sát hoặc đơn thỉnh nguyện theo VAWA (Ðạo Luật Bảo Vệ Phụ Nữ Bị Bạo Hành) 
 • Công dân Hoa Kỳ đã nhập tịch có thể được yêu cầu cung cấp bản sao hộ chiếu Hoa Kỳ hoặc giấy tờ nhập tịch của họ

Quan trọng: Nếu quý vị chỉ nộp đơn xin phúc lợi cho những người khác trong hộ gia đình của mình, quý vị không cần phải cung cấp giấy tờ chứng minh tình trạng nhập cư của quý vị.

Quý vị có thể nhận được số tiền phúc lợi cao hơn nếu phải thanh toán bất kỳ khoản nào sau đây:

 • Chi phí nhà ở
 • Tiền cấp dưỡng nuôi con đã thanh toán
 • Chi phí giữ trẻ/chăm sóc người phụ thuộc đã thanh toán
 • Chi phí y tế nếu quý vị từ 60 tuổi trở lên hoặc bị khuyết tật

Nếu quý vị không có các giấy tờ theo yêu cầu: Nhân viên thụ lý hồ sơ của quý vị có thể giúp quý vị lấy được các giấy tờ cần thiết.

Có thể, và sau đây là một số nội dung hữu ích để quý vị xem xét:

 • Trường hợp cha/mẹ không có giấy tờ nộp đơn xin phúc lợi cho con cái có quốc tịch hoặc tình trạng nhập cư đủ điều kiện là điều bình thường.
 • CalFresh không chia sẻ thông tin với các viên chức thực thi di trú.
 • Nếu quý vị thông báo cho nhân viên thụ lý hồ sơ của mình về việc một người không phải công dân trong gia đình quý vị không muốn được duyệt xét nhận phúc lợi, nhân viên thụ lý hồ sơ không được phép yêu cầu cung cấp giấy tờ chứng minh tình trạng nhập cư của cá nhân đó.
 • Phúc lợi mà con cái hoặc các thành viên khác trong hộ gia đình được hưởng không tác động tiêu cực đến các thành viên không có giấy tờ trong gia đình.
 • Khai báo trung thực về tình trạng nhập cư của quý vị (và mọi thông tin khác) khi nộp đơn xin tham gia CalFresh. Hãy nhớ rằng quý vị không phải cung cấp giấy tờ chứng minh tình trạng nhập cư của bất kỳ ai không nộp đơn xin phúc lợi cho chính bản thân họ.

Bất kỳ người không phải công dân nào cũng có thể từ chối nhận phúc lợi CalFresh nếu họ quyết định như vậy. Nếu quý vị muốn từ chối nhận và chỉ nộp đơn xin phúc lợi cho những người khác trong hộ gia đình của mình, hãy để trống phần trả lời cho câu hỏi về số An Sinh Xã Hội trên đơn xin. Quý vị đừng quên thông báo cho nhân viên thụ lý hồ sơ về việc quý vị không phải công dân và quý vị không muốn nhận phúc lợi cho bản thân mình. Quý vị có thể thực hiện tương tự đối với bất kỳ người không phải công dân nào khác trong hộ gia đình không muốn nhận phúc lợi.

Bất kỳ ai từ chối nhận phúc lợi vẫn phải được kê khai trong đơn xin và vẫn phải cung cấp thông tin về thu nhập và chi phí để quận có thể xác định xem hộ gia đình quý vị có đáp ứng các yêu cầu khác của CalFresh hay không.

Một số người nhập cư, chẳng hạn như người nộp đơn xin Thị Thực U và những người sống sót sau vụ buôn người, có thể đủ điều kiện tham gia CalFresh trước khi họ được cấp số An Sinh Xã Hội. Quý vị đừng quên thông báo cho nhân viên của chúng tôi về việc người nhập cư thuộc diện nêu trên muốn được đưa vào đơn xin phúc lợi.

Nhiều người nhập cư được miễn khỏi nhóm gánh nặng xã hội, bao gồm cả những người nhập cư đủ điều kiện tham gia CalFresh. Quy định về gánh nặng xã hội không áp dụng cho bất kỳ ai đã có thẻ xanh trừ khi họ rời Hoa Kỳ hơn sáu tháng.

Quy định về gánh nặng xã hội cũng không áp dụng cho bất kỳ ai đã có hoặc đang nộp đơn xin một trong những mục sau đây:

 • Quốc tịch Hoa Kỳ
 • Người mang thẻ xanh đang nộp đơn xin gia hạn
 • Tình trạng tị nạn
 • Xin tị nạn chính trị
 • Thị Thực U hoặc Thị Thực T
 • Cứu trợ bằng phương thức nhập cư thông qua VAWA (Ðạo Luật Bảo Vệ Phụ Nữ Bị Bạo Hành)
 • Tình Trạng Được Bảo Vệ Tạm Thời (TPS)
 • Tình trạng Vị Thành Niên thuộc Diện Nhập Cư Đặc Biệt (Special Immigrant Juvenile, SIJ)

Quan trọng: Trường hợp xin nhận phúc lợi của CalFresh trong khi đã có hoặc đang nộp đơn xin một trong những mục nêu trên sẽ KHÔNG bị coi là bất lợi về sau này nếu quý vị nộp đơn xin thẻ xanh.

Tìm hiểu thêm về Những thay đổi đối với Gánh Nặng Xã Hội

Việc xin nhận phúc lợi của CalFresh KHÔNG ảnh hưởng đến khả năng lấy quốc tịch của quý vị. Điều này là do bài kiểm tra gánh nặng xã hội không nằm trong quy trình nộp đơn xin quốc tịch. Việc xin nhận phúc lợi này cũng không ảnh hưởng đến hầu hết những người nộp đơn xin thẻ xanh vì hầu hết tất cả người nhập cư đủ điều kiện tham gia CalFresh đều được miễn kiểm tra gánh nặng xã hội.  

Nếu vẫn còn thắc mắc, quý vị có thể gọi đến Đường Dây Tư Vấn Miễn Phí của tổ chức Trợ Giúp Pháp Lý Vùng Vịnh theo số (800) 551-5554 vào các ngày thứ Hai và thứ Năm từ 9:30 sáng đến 3:00 chiều; và vào các ngày thứ Ba và thứ Tư từ 9:30 sáng đến 1:00 chiều. Quý vị hãy truy cập immigrants.sfgov.org để được Thành Phố tư vấn miễn phí.

Tìm hiểu thêm về Những thay đổi đối với Gánh Nặng Xã Hội

Thông tin cá nhân của quý vị được bảo vệ và chỉ được sử dụng để xác định tính đủ điều kiện nhận phúc lợi của quý vị. Luật liên bang và tiểu bang bảo vệ quyền riêng tư của những người nộp đơn xin và nhận phúc lợi của CalFresh. Nếu quý vị chỉ nộp đơn xin phúc lợi cho một người khác trong gia đình hoặc hộ gia đình của mình, quý vị không cần phải chia sẻ tình trạng nhập cư của quý vị với CalFresh. Văn phòng của chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các cơ quan chính phủ khác chỉ nhằm mục đích xác định tính đủ điều kiện nhận phúc lợi của quý vị, đi kèm với một số trường hợp ngoại lệ hạn chế.

Chúng tôi cố gắng cung cấp cho quý vị thông tin cập nhật nhất nhưng các chính sách có thể thay đổi. Nếu quý vị cần trợ giúp đưa ra quyết định sáng suốt nhất cho bản thân và gia đình mình, hãy gọi đến Đường Dây Tư Vấn Miễn Phí của tổ chức Trợ Giúp Pháp Lý Vùng Vịnh theo số (800) 551-5554 vào các ngày thứ Hai và thứ Năm từ 9:30 sáng đến 3:00 chiều; và vào các ngày thứ Ba và thứ Tư từ 9:30 sáng đến 1:00 chiều. Quý vị cũng có thể truy cập immigrants.sfgov.org.

Tìm hiểu thêm về CalFresh: Truy cập trang web của CalFresh hoặc gọi cho chúng tôi theo số (855) 355-5757 từ 8:00 sáng đến 5:00 chiều, thứ Hai đến hết thứ Sáu.

 

Các tổ chức dưới đây cung cấp hàng tạp hóa và bữa ăn miễn phí cho những người có nhu cầu, bất kể tình trạng nhập cư. 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value