JobsNOW! dành cho Ứng Viên Tìm Việc

Chương trình miễn phí của chúng tôi giúp quý vị tìm việc cũng như tham gia đào tạo cho công việc mới.

JobsNOW! giúp quý vị tìm thấy vị trí công việc và chủ lao động phù hợp hoặc cấp cho quý vị phiếu của chương trình để quý vị tự tìm việc. Nếu quý vị được tuyển dụng, Thành Phố sẽ trợ cấp lương cho quý vị tối đa sáu tháng.

JobsNOW! cũng giúp quý vị nổi trội hơn so với những người nộp đơn xin việc khác bằng cách cung cấp chương trình đào tạo về máy tính và hỗ trợ tìm hiểu nghề nghiệp, viết sơ yếu lý lịch, đơn xin việc và phát triển kỹ năng phỏng vấn của quý vị.

Tham gia JobsNOW! nếu quý vị:

  • Sống tại San Francisco.
  • Được cho phép làm việc tại Hoa Kỳ.
  • Đủ 18 tuổi trở lên.
  • Nhận phúc lợi công cộng thông qua Cơ Quan Dịch Vụ Nhân Sinh San Francisco (San Francisco Human Services Agency, SFHSA), chẳng hạn như CalWORKs, CalFresh và Medi-Cal hoặc từng là thanh thiếu niên thuộc diện nuôi dưỡng tạm thời.
  • Có thu nhập dưới 300% mức nghèo liên bang hoặc nhận phúc lợi bảo hiểm thất nghiệp.

Cách nộp đơn xin

Tải xuống tờ rơi JobsNOW! của chúng tôi.

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value