Nộp Đơn Xin Tham Gia CalWORKs

 1. 1

  Nộp đơn xin theo một trong những cách sau:

  • Trực tuyến:  Tại BenefitsCal.  Lưu ý: Quy trình xác minh hai bước mới của BenefitsCal giúp tài khoản của quý vị bảo mật hơn. Cách xác minh.  
  • Trực tiếp:  170 Otis Street | 3120 Mission Street | 801 Turk Street (đề nghị một nhân viên của Cơ Quan Dịch Vụ Nhân Sinh San Francisco (San Francisco Human Services Agency, SFHSA) hỗ trợ), thứ Hai đến hết thứ Sáu từ 8:00 sáng đến 5:00 chiều.
  • Gọi điện thoại: (855) 557-5100 
  • Tải xuống đơn xin (English | Español | 中文 | русский | Filipino | Tiếng Việt) và nộp đơn xin theo một trong những cách sau:
   • Qua bưu điện: SFHSA CalWORKs, P.O. Box 7988, San Francisco, CA 94120
   • Fax:  (415) 557-5478
   • Bỏ giấy tờ tại thùng tiếp nhận hồ sơ:  170 Otis Street hoặc 3120 Mission Street, thứ Hai đến hết thứ Sáu từ 8:00 sáng đến 5:00 chiều.

  Quý vị có thắc mắc?  Liên hệ với Người Quản Lý Hồ Sơ của quý vị. Để tìm Người Quản Lý Hồ Sơ của quý vị, hãy gọi (855) 557-5100.

 2. 2

  Đặt lịch và hoàn thành cuộc hẹn về CalWORKs

  Trực tiếp tại 170 Otis Street hoặc qua điện thoại (855) 557-5100.

 3. 3

  Tham gia Buổi Tiếp Nhận Thông Tin về CalWORKs

  Trực tiếp tại 170 Otis Street, qua điện thoại (855) 557-5100 hoặc trực tuyến (theo yêu cầu)

 4. 4

  Nộp giấy tờ của quý vị chậm nhất vào hạn cuối

  Để được trợ giúp hoàn tất bước này, hãy gọi (855) 557-5100.

 5. 5

  Sau khi nộp đơn xin

  Thời gian để xác định tính đủ điều kiện tham gia CalWORKs của quý vị có thể kéo dài tối đa 45 ngày. Trong thời gian này:

  • Kiểm tra thư gửi qua đường bưu điện và tin nhắn điện thoại của quý vị để nhận thông báo từ CalWORKs, CalFresh (hỗ trợ thực phẩm) và Medi-Cal (dịch vụ sức khỏe).
  • Sau khi tính đủ điều kiện của quý vị được xác định, quý vị sẽ nhận được thông báo chấp thuận hoặc từ chối.
  • Nếu quý vị không đồng ý với quyết định hoặc số tiền phúc lợi, quý vị có thể đệ trình khiếu nại bằng cách gọi số (800) 952-5253 hoặc gửi thư qua đường bưu điện đến địa chỉ HSA Appeals Unit at S600, P.O. Box 7988, San Francisco, CA 94120-7988.

Thông tin bổ sung

 • Xem tờ rơi trình bày những bước trên: English | Español | 中文 | Filipino | Tiếng Việt | Русский
 • Hỗ trợ dịch thuật để giúp hoàn tất đơn xin của quý vị:  Gọi số (415) 557-5000.
 • Hỗ trợ khẩn cấp:  Hãy thông báo cho chúng tôi nếu gia đình quý vị cần gấp tiền, nhà ở, thực phẩm, tiền để thuê nhà hoặc thanh toán hóa đơn tiện ích, quần áo hoặc dịch vụ chăm sóc sức khỏe.  Quý vị có thể đủ điều kiện nhận trợ giúp khẩn cấp. 
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value