Nộp Đơn Xin Nhận Medi-Cal

 1. 1

  Chuẩn bị nộp đơn

  Quý vị sẽ cần cung cấp thông tin dưới đây cho tất cả các thành viên trong gia đình. Cơ Quan Dịch Vụ Nhân Sinh San Francisco (San Francisco Human Services Agency, SFHSA) sẽ cố gắng xác minh thông tin của quý vị bằng phương thức điện tử. Nếu không thể xác minh, chúng tôi sẽ yêu cầu quý vị cung cấp tài liệu xác minh.
   

  • Thông tin thu nhập của tất cả thành viên trong hộ gia đình của quý vị 
  • Thông tin khai thuế của bất kỳ ai trong hộ gia đình khai thuế hoặc được khai thuế là người phụ thuộc (quý vị không phải khai thuế để đủ điều kiện nhận Medi-Cal)
  • Số An Sinh Xã Hội của những người nộp đơn có số an sinh xã hội hoặc đủ điều kiện có số an sinh xã hội
  • Thông tin nhập cư được sử dụng để xác định loại phúc lợi của quý vị
  • Quyền sở hữu tài sản cho những người nộp đơn dựa trên độ tuổi (65+) hoặc tình trạng khuyết tật
 2. 2

  Nộp đơn xin theo một trong những cách sau đây

 3. 3

  Sau khi quý vị nộp đơn

  Có thể cần đến 45 ngày để xác định tính đủ điều kiện và lên đến 90 ngày nếu quý vị đăng ký dựa trên tình trạng khuyết tật.  Trong thời gian này:
   

  • Quý vị sẽ nhận được Thông Báo Hành Động hoặc Yêu Cầu Thông Tin: Thông báo sẽ cho quý vị biết về các phúc lợi của quý vị và liệt kê từng cá nhân đủ điều kiện trong hộ gia đình của quý vị. Nếu chúng tôi cần thêm thông tin trước khi đưa ra thông báo, quý vị sẽ nhận được Yêu Cầu Thông Tin.
   • Quý vị không đồng ý với Thông Báo Hành Động hoặc cần làm rõ thông tin? Hãy liên hệ với chúng tôi theo số (855) 355-5757. Nếu quý vị vẫn không đồng ý với quyết định này, quý vị có thể nộp đơn yêu cầu tổ chức Phiên Điều Trần Cấp Tiểu Bang bằng cách hoàn thành mặt sau của Thông Báo Hành Động.
  • Sau khi đủ điều kiện nhận Medi-Cal, quý vị sẽ nhận được Thẻ Nhận Diện Phúc Lợi (Benefits Identification Card, BIC) mà quý vị có thể sử dụng để bắt đầu nhận bảo hiểm.
  • Sau đó, quý vị sẽ nhận được một gói hồ sơ qua thư với các chương trình bảo hiểm sức khỏe để lựa chọn. Nếu quý vị không chọn một chương trình trong vòng 30 ngày, tiểu bang sẽ chọn một chương trình cho quý vị.
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value