Lợi ích thực phẩm của CalFresh bắt đầu từ $ 516 cộng với tã miễn phí mỗi tháng

Hầu hết những người nhận WIC đều đủ điều kiện nhận trợ cấp CalFresh. Sau khi đủ điều kiện nhận CalFresh, gia đình bạn có thể nhận được các lợi ích CalFresh sau đây ngoài các lợi ích WIC của bạn:

  • Lợi ích thực phẩm mỗi tháng dựa trên quy mô hộ gia đình và thu nhập:
    • $ 516 cho một gia đình hai người
    • $ 740 cho một gia đình ba người 
    • $ 939 cho một gia đình bốn người
    • $ 1116 cho một gia đình năm người.
  • Tã miễn phí mỗi tháng từ Ngân hàng Tã San Francisco cho các hộ gia đình có trẻ em dưới ba tuổi. Tìm hiểu thêm.

Bạn có thắc mắc?  Nếu bạn nghĩ rằng bạn không đủ điều kiện, hãy hỏi chúng tôi về các lợi ích cho con bạn. Chúng tôi ở đây để trả lời tất cả các câu hỏi về tính đủ điều kiện của bạn theo số (415) 558-4700, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Nhiều lợi ích hơn cho các gia đình WIC

Là người nhận WIC, bạn cũng có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp sức khỏe và việc làm. Tìm hiểu thêm và đăng ký ngay bây giờ cho:

Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?